Danh sách sản phẩm hoa ngày 06/10/2022

Hoa Ly Đà Lạt cắt cành

Ảnh
Tên sản phẩm
SL
Đã bán
Kho
Hoa Ly vàng nhọn 3 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly vàng nhọn 4 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 5 tai
10,000 bó
0 bó
10,000 bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 4 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Ly hồng thơm 3 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Vàng nhọn 5 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 3 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 4 tai
10,000 bó
0 bó
10,000 bó
Hoa Ly Đỏ thơm – Ù Đỏ 5 tai
100,000 bó
0 bó
100,000 bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 3 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 4 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly vàng thơm – Ù vàng 5 tai
10,000 bó
0 bó
10,000 bó
Hoa Ly Ly Hồng Thơm Sorbol- 3 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbol 4 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa Ly Ly hồng thơm sorbon 5 tai
1,000 bó
0 bó
1,000 bó
Hoa ly đỏ thơm – Đỏ ù 3 tai
10,000 bó
0 bó
10,000 bó

Hoa Ly Đà Lạt chậu cao

Ảnh
Tên sản phẩm
SL
Đã bán
Kho
Hoa Ly Ly Hồng Tiber chậu loại cao(50-100cm)
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Hoa Ly Ly Hồng Marlon chậu loại cao(50-100cm)
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu

Hoa Ly Đà Lạt chậu lùn

Ảnh
Tên sản phẩm
SL
Đã bán
Kho
Hoa Ly Tine Ghost Đỏ – chậu lùn
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Hoa ly Tiny skyline Cam  – chậu lùn
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Hoa Ly Tiny Rocket Đỏ – chậu lùn
10,000 chậu
0 chậu
10,000 chậu
Hoa Ly Tiny Hope Đỏ – chậu lùn
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Hoa Ly Vàng Tiny Bee Vàng – chậu lùn
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Hoa Ly Hồng Tiny Pearl Hồng – chậu lùn
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu

Hoa Lan Hồ Điệp chậu

Ảnh
Tên sản phẩm
SL
Đã bán
Kho
Lan Hồ Điệp Tím viền trắng chậu Đà Lạt
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu
Lan Hồ Điệp Tím trắng chậu Đà Lạt
1,000 chậu
0 chậu
1,000 chậu

Dâu Tây chậu, Lavender chậu Đà Lạt

Ảnh
Tên sản phẩm
SL
Đã bán
Kho
Dâu tây chậu Đà Lạt -loại 2
10,000 chậu
0 chậu
10,000 chậu
Dâu tây chậu Đà Lạt loại 1
10,000 chậu
0 chậu
10,000 chậu